Kết quả tìm kiếm "functions"

Kết quả tìm kiếm tag "functions".
Unit 8: Functions: Recommending places to visit
Cùng học chủ đề tiếng Anh mới: Recommending places to visit

Unit 7: Functions: Making arrangements
Cùng học chủ đề tiếng Anh mới: Making arrangements

Unit 6: Functions: Welcoming a visitor
Cùng học chủ đề tiếng anh mới: Welcoming a visitor