Kết quả tìm kiếm "work skills"

Kết quả tìm kiếm tag "work skills".
Unit 7: Work Skills: Presentations: Describing graphs and charts
Cùng học chủ đề tiếng Anh mới: Presentations: Describing graphs and charts

Unit 6: Work Skills: Telephoning 3
Cùng học kỹ năng mới: Telephoning