Kết quả tìm kiếm "work skill"

Kết quả tìm kiếm tag "work skill".
Unit 8: Work Skill: Describing figures
Cùng học chủ đề tiếng Anh mới: Describing figures

Unit 7: Work Skills: Presentations: Describing graphs and charts
Cùng học chủ đề tiếng Anh mới: Presentations: Describing graphs and charts

Unit 6: Work Skills: Telephoning 3
Cùng học kỹ năng mới: Telephoning