Tám khả năng kết hợp chữ viết của S để tạo ra 3 cách phát âm

10/09/2016   1.903  5/5 trong 1 lượt 
Tám khả năng kết hợp chữ viết của S để tạo ra 3 cách phát âm
Đối với người Việt Nam học tiếng Anh, có thể nói chữ S là một trong những chữ khó nhất để có thể phát âm chính xác trong các trường hợp kết hợp chữ viết khác nhau.


Nhất là đối với những thí sinh dự thi các bài thi tiếng Anh học thuật như IELTS hay TOEFL iBT, việc phát âm nhầm lẫn giữa /s/ và /z/ có thể dẫn đến việc bị trừ điểm đáng tiếc.
 
Ngoài ra, trong các bài thi tiếng Anh ở phần ngữ âm, chữ S cũng thường xuyên được hỏi tới vì những biến thể phức tạp của nó. Tuy nhiên, để khái quát hóa thì bạn có thể nhớ theo nguyên tắc là chữ S thường được phát âm là /s/ khi nó bắt đầu của một âm tiết, hoặc đi theo sau âm vô thanh (âm vô thanh là những âm mà khi phát âm dây thanh quản không rung).
 
Nhưng khi S đi theo sau các âm hữu thanh (âm mà khi phát ra dây thanh quản sẽ rung lên) thì S sẽ được phát âm là /z/. Còn khi nó đi trong đuôi –sion thì S được phát âm là /ʒ/ hoặc /ʃ/.
 
Cụ thể chữ S có 8 khả năng kết hợp chữ viết để tạo ra 3 âm /-s, -z, - ʒ/ như sau:
 

a. Chữ s thường được phát âm là /s/

 
1. fiscal /ˈfɪskl/(adj) thuộc về tài chính
 
2. handsome /ˈhænsəm/ (adj) đẹp trai
 
3. industry /ˈɪndəstri/ (n) nền công nghiệp
 
4. pest/pest/ (n) vật phá hoại
 
5. silent /ˈsaɪlənt/ (a) im lặng
 
6. sister /ˈsɪstər/ (n)
 
7. slave /sleɪv/ (n) nô lệ
 
8. social /ˈsəʊʃəl/ (a) mang tính xã hội
 
9. summer /ˈsʌmər / (n) mùa hè
 
10. taste /teɪst/ (n) mùi vị
 

b. Chữ s đứng cùng với s trong từ cũng được phát âm là /s/

 
1. assail /əˈseɪl/ (v) tấn công
 
2. blossom /ˈblɑːsəm/ (v) nở hoa
 
3. boss /bɑːs/ (n) ông chủ
 
4. bossy /ˈbɑːsi/ (adj) hách dịch, hống hách
 
5. glasses /ˈglæsɪz/ (n) kính
 
6. mass /mæs/ (n) đống
 
7. messy /ˈmesi/ (adj) bừa bãi
 
8. missing /ˈmɪsɪŋ/ (adj) mất tích
 
9. pussy /ˈpʊsi/ (n) mèo
 
10. tassel /ˈtæsl/ (n) núm tua
 

c. Chữ S đứng trước C (sc) thì S cũng được phát âm là /s/.

 
Các ví dụ dưới đây bạn sẽ thấy có khi SC được phát âm là /sk/, nhưng với một số từ khác thì SC lại được phát âm là /s/. Thực chất SC được phát âm là /s/ là khi sau C là e, i, hay y mà thôi. Hãy xem lại chữ C để nhớ lại nguyên tắc phát âm -ce, -ci, -cy.
 
1. scab /skæb/ (n) bệnh ghẻ
 
2. scar /skɑːr/ (n) vết sẹo
 
3. scene /siːn/ (n) phong cảnh
 
4. scent /sent/ (n) mùi thơm
 
5. science /saɪənts/ (n) khoa học
 
6. scion /ˈsaɪən/ (n) chồi ghép
 
7. scold /skəʊld/ (v) mắng
 
8. score /skɔːr/ (n) điểm
 
9. scull /skʌl/ (n) máichèo
 
10. sculpture /ˈskʌlptʃər/ (n) điêu khắc
 

d. Chữ s đứng sau các âm vô thanh f, gh, k, p, t, thì được phát âm là /s/.

 
Hãy lưu ý là âm được phát ra chứ không phải chữ viết. Ví dụ như brakes /breɪks/ (n-pl) phanh xe, trong từ này thì chữ E không được phát âm (e câm) nên chữ S được phát âm là /s/ vì nó đi theo sau âm vô thanh /k/.
 
1. chefs /ʃefs/ (n-pl) đầu bếp
 
2. coughs /kɑːfs/ (v) ho
 
3. laughs /læfs/ (v) cười
 
4. books /bʊks/ (v) sách
 
5. brakes /breɪks/ (n-pl) phanh xe
 
6. cooks /kʊks/ (v) nấu ăn
 
7. makes /meɪks/ (v) làm
 
8. stops /stɑːps/ (v) dừng lại
 
9. lets /lets/ (v) để
 
10. puts /pʊts/ (v) đặt
 

e. Chữ S được đọc là /z/ sau nguyên âm và các âm hữu thanh

 
1. cars /kɑːrz/ (n) xe hơi
 
2. dreams /driːmz/ (n) giấc mơ
 
3. drums /drʌmz/ (n) cái trống
 
4. eyes /aɪz/ (n) mắt
 
5. fans /fænz/ (n) quạt trần
 
6. finds /faɪndz/ (v) tìm
 
7. hands /hændz/ (n) tay
 
8. is /ɪz/ động từ to be
 
9. kings /kɪŋz/ (n) vua
 
10. plays /pleɪz/ (v) chơi
 
11. rides /raɪd/ (v) lái
 
12. runs /rʌnz/ (v) chạy
 
13. says /sez/ (v) nói
 
14. schools /skuːlz/ (n) trường
 
15. ties /taɪz/ (n) cà vạt
 
16. was /wɑːz/động từ to be
 
17. wears /werz/ (v) mặc
 
18. wins /wɪnz/ (v) chiến thắng
 
19. words /wɜːrdz/ (n) từ
 

f. Chữ S được đọc là /z/ khi đứng giữa hai nguyên âm

 
1. because /bɪˈkɑːz/ (conjunction) bởi vì
 
2. business /ˈbɪznɪs/ (n) kinh doanh
 
3. busy /ˈbɪzi/ (adj) bận rộn
 
4. desert /ˈdezərt/ (n) sa mạc
 
5. desire /dɪˈzaɪr/ (v) khao khát
 
6. easy /ˈiːzi/ (adj) dễ dàng
 
7. fuse /fjuːz/ (n) cầu chì
 
8. lose /luːz/ (v) mất
 
9. music /ˈmjuːzɪk/ (n) âm nhạc
 
10. noisy /ˈnɔɪzi/ (adj) ồn ào
 
11. nose /nəʊz/ (n) mũi
 
12. organisation/ˌɔːrɡənəˈzeɪʃən/ (n) tổ chức
 
13. pose /pəʊz/ (v) đặt vấn đề
 
14. raise /reɪz/ (v) nâng cao
 
15. reason /ˈriːzən/ (n) lý do
 
16. refuse /rɪˈfjuːz/ (v) từ chối
 
17. rise /raɪz/ (v) tăng
 
18. season /ˈsiːzən/ (n) mùa
 
19. these /ðiːz/ (determiner) này
 
20. visible /ˈvɪzɪbl̩/ (adj) có thể nhìn thấy
 
21. visit /ˈvɪzɪt/ (n) chuyến thăm
 

Exceptions (Ngoại lệ)

 
1. blouse /blaʊs/ (n) áo cánh
 
2. goose /ɡuːs/ (n) con ngỗng
 
3. house /ˈhɑʊs/ (n) ngôi nhà
 
4. loose /luːs/ (adj) lỏng lẻo
 
5. louse /laʊs/ (n) con rận
 
6. moose /muːs/ (n) con nai sừng tấm
 

g. Chữ S thường được phát âm là /z/ khi đứng sau đuôi ‘the’ hoặc khi nó đứng trước ‘m’

 
1. alcoholism /ˈælkəhɑːlɪzəm/ (n) chứng nghiện rượu
 
2. bathes /beɪðz/ (v) tắm biển
 
3. breathes /briːðz/ (v) hít thở
 
4. clothes /kləʊðz/ (n) quần áo
 
5. criticism /ˈkrɪtɪsɪzəm/ (n) sự chỉ trích
 
6. materialism /məˈtɪriəlɪzəm/ (n) chủ nghĩa duy vật
 
7. organism /ˈɔːrɡənɪzəm/ (n) sinh vật
 
8. socialism /ˈsəʊʃəlɪzəm/ (n) chủ nghĩa xã hội
 
9. symbolism /ˈsɪmbəlɪzəm/ (n) chủ nghĩa tượng trưng
 
10. terrorism /ˈterərɪzəm/ (n) chủ nghĩa khủng bố
 

h. Chữ S trong đuôi –sion, sẽ được phát âm là /ʒ/ hoặc /ʃ/, tùy thuộc vào âm đứng trước –sion là âm vô thanh hay hữu thanh. Nếu âm đứng trước là âm vô thanh (p,t,k,s,θ,f) thì âm s ở đuôi –sion sẽ phát âm là /ʃ/, nếu là âm hữu thanh (các âm còn lại) thì sẽ phát âm là /ʒ/

 
1. conclusion /kənˈkluːʒən/ (n) kết luận
 
2. vision /ˈvɪʒən/ (n) tầm nhìn
 
3. decision /dɪˈsɪʒən/ (n) quyết định
 
4. illusion /ɪˈluːʒən/ (n) ảo vọng
 
5. fusion /ˈfjuːʒən/ (n) sự hợp nhất
 
6. passion /ˈpæʃən/ (n) đam mê
 
7. mansion /ˈmæntʃ ə n/ (n) dinh thự
 
Chú ý: Một số từ có chữ S như Asia /ˈeɪ.ʒə/ (n) châu Á, Asian /ˈeɪ.ʒən/ (adj) người châu Á thì chữ S cũng được phát âm là /ʒ/

Quảng cáo

Theo VnExpress

Người đăng

Bảo Mi

Bảo Mi

Chia sẻ là cách tốt nhất để học và làm cuộc sống tốt đẹp hơn.


Là thành viên từ ngày: 26/07/2015, đã có 1.690 bài viết

Tài trợ

BÌNH LUẬN

Bạn cần đăng nhập để bình luận.
No Avatar

Chưa có bình luận nào cho bài này, tại sao bạn không là người đầu tiên nhỉ?

Bài viết khác

7 nguyên tắc phát âm có thể bạn chưa biết
Thông thường, bạn khó đọc chính xác một từ mới tiếng Anh nếu chỉ nhìn vào mặt chữ như trong tiếng Việt. Tuy nhiên, vẫn có một số quy luật nhất định trong cách phát âm.

Ý nghĩa tên một số nước trong tiếng anh
Cùng tìm hiểu một số điều thú vị với tên của các nước trong tiếng Anh nhé.

Tám cách phát âm chữ O từ 9 kết hợp chữ viết
Chữ O là nguyên âm nên cũng như hầu hết nguyên âm khác trong tiếng Anh có nhiều biến thể phát âm khá phức tạp.

Có thể bạn cần

Sự khác biệt người thành công và người thất bại

Sự khác biệt người thành công và người thất bại

Dưới đây là những điểm khác biệt cơ bản trong cuộc sống và công việc của người thành công và thất bại, chúng ta cùng tham khảo những điều tốt của người thành công để học hỏi và nên tránh những điều không hay từ người thất bại.

Liên kết logo

Bàn phím trong mơ

Quảng cáo

Liên kết: Hoàng Bảo Khoa, Tiếng Anh và TUI, Lời dịch của TUI, Xu hướng tiếp thị, tiếng Anh và TUI, Bộ Âm Thanh, Loa - Speaker